චොක්ලට් ගෙදරදීම හදන රෙසිපිය ❤ Homemade Chocolate Recipe | Chammi

Homemade Chocolate Recipe
Dark & Milk Chocolate ඩාක් සහ මිල්ක් චොක්ලට්
කඩේ රසටම චොක්ලට් ගෙදරදීම හදන විදිය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නෙ…පුංචිම පුංචි වියදමයි යන්නෙ…
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
ඩාක් චොක්ලට්
01. සුදු පොල්තෙල් මේසහැඳි 5
02. සීනි කුඩු මේසහැඳි 2
03. කොකෝවා පවුඩර් මේසහැඳි 3
04. වැනිලා තේහැඳි 1/8

මිල්ක් චොක්ලට්
01. සුදු පොල්තෙල් මේසහැඳි 5
02. සීනි කුඩු මේසහැඳි 2
03. කොකෝවා පවුඩර් මේසහැඳි 1
04. වැනිලා තේහැඳි 1/8
05. කිරි පිටි මේසහැඳි 1

Dark & Milk Chocolate
Ingredients
Dark chocolate
01). 5 Tbsp of Virgin coconut oil
02). 2 Tbsp of Ground sugar
03). 3 Tbsp of Cocoa powder
04). 1/8 Tsp of Vanilla

Milk chocolate
01). 5 Tbsp of Virgin coconut oil
02). 2 Tbsp of Ground sugar
03). 1 Tbsp of Cocoa powder
04). 1/8 Tsp of Vanilla
05). 1 Tbsp of Milk powder

links
Chocolate balls

Please like my Facebook – page Chammi Imalka
https://www.facebook.com/chammibird
මගෙ FB පිටුවටත් එකතු වෙන්න

………………………………………………
Please Subscribe to my YouTube channel, so you get a personal notification of new videos from me. Then you won’t miss a video, It’d mean a lot to me 😎
https://www.youtube.com/c/chammiimalka